MEDICĪNISKA INFORMĀCIJA

Nokļūšana acīs: Nekavējoties nomazgājiet ar tekošu ūdeni 15 minūtes, plakstiņus turot atvērtus. Ja simptomi nepazudīs, vērsieties pie ārsta. Ņemiet flakonu ar aromātu līdzi, jo tas satur ārstam svarīgu informāciju.

Kontakts ar ādu: Novelciet aptraipītās drēbes. Rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni un ziepēm. Ja simptomi nepazudīs, vērsieties pie ārsta, pārliecinieties, ka flakons ar aromātu jums ir līdzi, jo tas satur ārstam svarīgu informāciju.

Padoms ārstam: sazinieties ar ārstu vai indes kontroles centru, lai saņemtu ieteikumus.